VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÝ SVAZ PARKOURU, z.s.

Logo Český svaz parkouru

Český svaz parkouru, z.s. se sídlem v Praze 1 Nové Město
Revoluční 1082/8, PSČ 110 00 IČ: 018 71 633
info@svazparkouru.cz
www.svazparkouru.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro příměstské tábory

Zákonný zástupce dítěte, nebo též objednatel, je zletilá, plně svéprávná osoba zastupující účastníka z důvodu jeho nesvéprávnosti na základě zákonného zastoupení. Zákonný zástupce je solidárně odpovědný za nároky vůči účastníkovi, kterého zastupuje, dále jen objednavatel.

Účastníkem se rozumí nezletilý bez plné svéprávnosti, který se účastní nebo má zúčastnit tábora. Není-li uvedeno jinak, nebo nevyplývá-li z povahy něco jiného, jedná účastník prostřednictvím svého zákonného zástupce.

Táborem se rozumí dětský příměstský tábor. Příměstským táborem je nejčastěji celodenní hlídání dětí po dobu jednoho týdne, se zajištěným programem a kdy program probíhá od (stanovených) ranních do odpoledních hodin. Děti mají v místě konání tábora během dne zajištěné stravování (v rozsahu dle nabídky případných služeb), aktivní program, a to vše pod řádným dozorem. Účastník v místě konání tábora nepřespává. V danou hodinu si je vyzvedne rodič (objednatel) nebo jiná oprávněná osoba a jdou domů. Tento program běží zpravidla od pondělí do pátku, popř. i jen určených pracovních dnech.

Obsazenost jednotlivých turnusů – změna turnusu tábora

Každý vypsaný turnus tábora se koná jen při naplnění minimální kapacity účastníků daného turnusu. V případě, že turnus nebude naplněn, vyhrazuje si pořadatel právo takový turnus zrušit, a účastníky přesunout do turnusu, který tak bude řádně obsazen. V takovém případě bude s každým účastníkem tato změna řádně projednána a pokud nepřijme účastník účast na jiném nabídnutém turnusu, bude mu již zaplacená úhrada za turnus vrácena v plné výši.

Předmět smluvních podmínek

Tyto smluvní podmínky pořadatele upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě smluvního vztahu, uzavřeného mezi pořadatelem a objednatelem, jehož předmětem jsou dětské rekreační pobyty na táborech. Práva a povinnosti mezi pořadatelem a objednatelem, vzniklá ze smluvního vztahu uvedeného výše, se řídí těmito smluvními podmínkami.

Program tábora

Program tábora je zveřejněn na webových stránkách www.svazparkouru.cz Na této adrese je zveřejněno také místo konání tábora, termíny a další informace.

Základní povinnosti organizátora

Pořadatel pro účastníky zajišťuje program tábora, pedagogický a trenérský dozor, popř. stravování, je-li v nabídce služeb uvedeno, popř. další služby dle konkrétní nabídky po dobu jeho účasti na táboře. Pořadatel nezajišťuje jiné plnění a služby, než které vyplývají z programu tábora, těchto podmínek a smlouvy.

Nástup účastníka na tábor – předávání a převzetí účastníka

Pořadatel pro účastníky zajišťuje program tábora, pedagogický a trenérský dozor, popř. stravování, je-li v nabídce služeb uvedeno, popř. další služby dle konkrétní nabídky po dobu jeho účasti na táboře. Pořadatel nezajišťuje jiné plnění a služby, než které vyplývají z programu tábora, těchto podmínek a smlouvy.

Nástup účastníka začíná prvním dnem daného turnusu, nejlépe 30 minut předem stanoveného času. V době nástupu musí mít účastník zaplacenou cenu tábora a být vybaven patřičnými dokumenty:

 1. Dokument:"Nástupní list a bezinfekčnost": formulář je nutné vyplnit v den přivedení účastníka na tábor, tzn. na formuláři musí být uvedeno příjezdové datum a podpis zákonného zástupce.

 2. Dokument:"Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti dítěte": s dítětem je nutné zajít k dětskému lékaři a požádat ho o vyplnění, popř. vyplní lékař na svém vlastním formuláři. Tato služba u lékaře je za poplatek. Lékařský posudek je nutné odevzdat při nástupu účastníka na tábor. Posudek nesmí být starší dvou let.

 3. Dokument:"Táborový řád": s řádem seznámíte vaše dítě; je potřeba ho podepsat a odevzdat při nástupu dítěte na tábor.

 4. Kopie Průkazky zdravotní pojišťovny

Nástup/příchod prvního dne konání tábora v uvedený čas musí být účastník přiveden zákonným zástupcem, popřípadě jiným doprovodem na základě plné moci, liší-li se od objednavatele. V následujících dnech může účastník docházet na tábor samostatně, ale pouze tehdy, když objednatel předloží písemný souhlas, ve kterém souhlas se samostatným příchodem, popř. i odchodem bude uveden. Jinak musí být účastník předán přímo do rukou pověřeného zaměstnance pořadatele.

Odchod z každého dne si účastníka vyzvedne v uvedený čas zákonný zástupce, popřípadě jiným doprovodem na základě plné moci, liší-li se od objednavatele. Účastník může z tábora odcházet samostatně, ale pouze tehdy, když objednatel předloží písemný souhlas, ve kterém souhlas se samostatným odchodem, popř. i příchodem bude uveden. Jinak musí být účastník převzat přímo z rukou pověřeného zaměstnance pořadatele.

Upozorňujeme rodiče (zákonné zástupce), že pokud udělí souhlas se samostatným příchodem a odchodem z místa konání tábora, musí při tom zvážit, zda účastník je dostatečně samostatný. Jedná se zejména o situace, kdy z důvodu případného mimořádného zrušení tábora nebo v důsledku vyšší moci bude tábor uzavřen. Účastník musí být natolik samostatný, aby tuto situaci dokázal vyhodnotit zařídit se dle potřeby.

Přihlášení účastníka na tábor

Přihlášky na tábor jsou dostupné na webových stránkách pořadatele www.svazparkouru.cz.

Veškerá prezentace umístěná na výše uvedených webových stránkách je informativního charakteru a pořadatel není na základě této prezentace povinen uzavřít s objednatelem smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Přihláška na tábor může být podána pouze účastníkem zastoupeným zákonným zástupcem. Přihláška může být podána pouze prostřednictvím on-line formuláře na stránkách provozovatele.

Odesláním přihlášky na tábor žádá účastník pořadatele, aby rezervoval účast účastníka na táboře ve vybraném termínu. Přihláška je následně provozovatelem potvrzena, prostřednictví emailu uvedeném v přihlášce. Potvrzením přihlášky pořadatelem dochází k uzavření smluvního vztahu mezi pořadatelem a účastníkem zastoupeným zákonným zástupcem. Závazná rezervace místa na táboře pro účastníka je platná až ve chvíli, kdy je uhrazena celá cena za tábor a pořadatel ho následně potvrzením rezervace potvrdí. Pořadatel si vyhrazuje právo přihlášku nepotvrdit, a to i přes to, že bylo již plněno ve prospěch účtu. V takovém případě pořadatel již zaplacené plnění vrátí na zdrojový účet, ze kterého plnění přišlo.

Cena tábora a platební podmínky

Cena tábora je uvedena na webových stránkách vedle on-line přihlášky a v propagačním letáku.

Celou cenu za tábor je nutné uhradit najednou do 7 kalendářních dnů od on-line rezervace. V případě neuhrazení ceny do tohoto termínu, není pořadatel povinný rezervaci podržet, případě ji nepotvrdí vůbec a přihlášku vyřadí. V případě, že rezervace tábora proběhne na poslední chvíli, je cena splatná nejpozději v den nástupu na tábor. Hotovostní platby v místě konání tábora jsou přípustné.

Cenu za tábor je nutno uhradit na účet u Komerční banky a.s., číslo účtu 115-3890200277/0100, kdy VS bude patrný po vyplnění on-line přihlášky, popř. v následně zaslaném podkladu pro úhradu na email, který byl uveden v přihlášce.Při každé platbě je nutné do textu k platbě vypsat jméno účastníka. Po zaplacení a následném potvrzení rezervace za tábor, pořadatel pošle na uvedený email v přihlášce platební doklad (fakturu). Pokud u platby nebude uveden řádně VS a jméno účastníka tábora, nemůžeme garantovat, že platba bude řádně zaúčtována, a tudíž může dojít k nepotvrzení rezervace.

Pořadatel si vyhrazuje právo odůvodněné změny cen v případě závažných cenových změn na trhu nebo legislativních změn ovlivňujících náklady organizátora. Pokud v době od podání přihlášky do dne zahájení pobytu účastníka změní organizátor cenu, je povinen tuto změnu účastníku zastoupeným zákonným zástupcem neprodleně oznámit. Při zvýšení ceny má účastník zastoupený zákonným zástupcem právo od uzavřené smlouvy odstoupit (písemně nebo emailem) ve lhůtě 7 dnů od oznámení zvýšení ceny. Když tak neučiní ve stanovené lhůtě, je povinen vyšší cenu uhradit.

Změna podmínek tábora

V závažných a odůvodněných případech může organizátor změnit termín, místo pobytu, případně tábor zrušit. Pokud účastník zastoupený zákonným zástupcem se změnou nesouhlasí, má právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 7 dnů od sdělení pořadatelem o změně některých podmínek tábora. Změna podmínek, jakož i nesouhlas účastníka zastoupeného zákonným zástupcem s nimi, musí být vyjádřeny písemně nebo e-mailem. Uhrazené části ceny tábora se pořadatel zavazuje vrátit objednateli v plné výši (bez účtování stornovacích poplatků) nebo při částečném plnění poměrně.

Tábory se konají v jednotlivých turnusech, na kterém je stanoven minimální a maximální počet účastníků. V případě, že některý z turnusů bude nedostatečně zaplněn účastníky, může být turnus zrušen. Jednotlivým účastníkům bude nabídnuto přesunutí do jiného turnusu. Pokud účastník se změnou termínu nebude souhlasit, bude jeho rezervace zrušena. Již zaplacené plnění vrátí pořadatel na zdrojový účet, ze kterého plnění přišlo.

Zrušení smluvního vztahu pořadatelem

Pořadatel může zrušit smluvní vztah s objednatelem před zahájením tábora či v jeho průběhu v následujících případech:

 1. Pokud účastník vážně narušuje průběh pobytu, a to zejména hrubým porušováním táborového řádu. Objednatel bere na vědomí, že mezi zakázané vybavení patří alkohol, cigarety, drogy, útočné nože a jiné zbraně, střelivo, časopisy a jiné předměty s erotickou tematikou.

 2. V případě, že účastník nesplňuje zdravotní, fyzické či psychické požadavky pro účast na táboře, určeném pro pobyt dětí, které jsou schopny se bez problémů přizpůsobit táborovému režimu.

 3. V případě poskytnutí nesprávných či neúplných údajů objednatelem (např. při vyplňování přihlášky), či v případě nedodání kompletní dokumentace vyžadované objednatelem při zahájení pobytu, tj. zejména „Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti dítěte“, „Nástupní list a potvrzení o bezinfekčnosti“ spolu s kopií průkazu zdravotní pojišťovny a podepsaný „Táborový řád“ (jakožto doklad o seznámení se s táborovým řádem).

 4. V případě nenadálých okolností, které vznikly bez zavinění pořadatele a znemožňují tak v pokračování konání tábora (především v důsledku vyšší moci).

 5. V případě nenaplnění minimálního počtu účastníků na akci.

V případech dle odst. 1, 2 a 3 nemá objednatel nárok na náhradu za nevyužité služby. Odvoz účastníka z místa tábora zajistí v takovém případě zákonný zástupce účastníka na své náklady.

V případech dle odst. 4 a 5 obdrží objednatel uhrazenou částku zpět v plné výši nebo poměrně k využitým službám, která mu bude pořadatelem vrácena nejpozději do 30 ti dnů od skončení tábora. Objednateli zároveň nevznikne nárok na žádné jiné náhrady.

Objednatel nemá nárok na vrácení zaplacené ceny za služby, které účastník nevyužije vlastní vinou. V případě, že se účastník z důvodů na jeho straně nezúčastní celého tábora nebo na tábor vůbec nenastoupí nebo zruší účast až po zahájení tábora, nemá objednatel/účastník nárok na vrácení zaplacené částky ani jinou finanční kompenzaci.

Objednatel odpovídá za stav účastníka při nástupu na tábor. Tábora se nesmí účastnit účastník nemocný nebo v obdobném stavu hrozícím infikací ostatních účastníků. Objednatel je povinen předem oznámit speciální režim, který vyžaduje zdravotní stav účastníka, který mu dovoluje se tábora zúčastnit, avšak vyžaduje speciální přístup.

Objednatel odpovídá společně s účastníkem za škody účastníkem způsobené. Objednatel je povinen nahradit společně a nerozdílně škody, které účastník způsobil nedodržením pokynů organizátora nebo excesem z běžného věku účastníka odpovídajícího chování.

Odstoupení od smlouvy objednatelem

Objednatel má právo před nástupem účastníka na tábor jednostranně od smluvního vztahu s pořadatelem odstoupit. Pořadatel je povinen vrátit uhrazené části ceny tábora snížené o storno poplatky na zdrojový účet, ze kterého byly poukázány.

Storno podmínky

Storno poplatky (odstupné) jsou nemilé pro obě strany, jak pro Vás, kteří jste se přihlásili, ale z nečekaných důvodů nemůžete jet, tak pro Český svaz parkouru z.s., který má pro Vás rezervované ubytování, jídlo a musely být zaplaceny zálohy třetím stranám. Maximálně se pokoušíme vyjít vstříc rodičům a dětem, pro které tábory děláme především. V případě, že uhradíte cenu za některý z táborů a následně vznikne situace, kdy se účastník nemůže tábora zúčastnit, máte právo od smlouvy odstoupit pouze při znemožnění účasti z neočekávaně vzniklých zdravotních důvodů potvrzených lékařem s následujícími podmínkami:

 1. Při odstoupení do 31.3. roku, ve kterém je tábor pořádán, činí storno poplatky 20 % z celkové ceny tábora.

 2. Při odstoupení do 30.4. roku, ve kterém je tábor pořádán, činí storno poplatky 30 % z celkové ceny tábora.

 3. Při odstoupení do 31.5. roku, ve kterém je tábor pořádán, činí storno poplatky 40 % z celkové ceny tábora.

 4. Při odstoupení do 30.6. roku, ve kterém je tábor pořádán, činí storno poplatky 50 % z celkové ceny tábora.

 5. Při odstoupení od 1.7. ve kterém je tábor pořádán, činí storno poplatky 50 % z celkové ceny tábora.

Nárok na odstoupení smlouvy zaniká 7 kalendářních dnů před odjezdem (nástupem) účastníka na tábor. Stejně tak zaniká nárok na odstoupení při odchodu/odjezdu účastníka tábora na vlastní žádost. Stejně tak zaniká nárok na odstoupení při vyloučení účastníka tábora pro hrubou nekázeň (porušování táborového řádu).

Případné vrácení uhrazené částky, po odečtení storno poplatků, bude poukázáno na zdrojový účet, ze kterého bylo placeno, do 30 kalendářních dnů, a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce (objednatele), odeslané na emailovou adresu info@svazparkouru.cz.

Pojištění a odpovědnost pořadatele za cenné věci

Úrazové pojištění účastníka není zajištěno. Pořadatel přejímá hmotnou odpovědnost pouze za cennosti (peníze, elektroniku aj.), které účastník svěří do úschovy svému vedoucímu. Za ztrátu či krádež cenností, které si účastník v průběhu pobytu ponechá u sebe, nenese pořadatel odpovědnost.

Náklady na ošetření a léčení

Pokud pořadateli vzniknou náklady za převoz k ošetření, za ošetření poskytnuté třetí stranou (např. horskou službou) nebo zdravotnickým zařízením nebo vzniklé v souvislosti s hospitalizací účastníka či obdobné náklady, vzniklé v důsledku chování účastníka v rozporu s podmínkami tábora, je účastník/objednatel povinen uhradit pořadateli vzniklou škodu. Náklady za ošetření poskytnuté zdravotníkem organizátora nebudou účastníkovi/objednateli účtovány (jsou součástí ceny za pobyt).

Reklamace služeb

Vadné plnění pořadatelem je účastník/objednatel oprávněn reklamovat.

Účastník/objednatel je povinen vadu reklamovat bezodkladně u vedoucího tábora, popřípadě u jiného zástupce pořadatele. Pořadatel je povinen řešit reklamaci neprodleně, a pokud je oprávněná, sjednat okamžitou nápravu. V případě, že povaha vady neumožňuje reklamaci řešit v průběhu tábora, je účastník/objednatel oprávněn uplatnit nárok na slevu z ceny tábora ihned po návratu z tábora, avšak nejdéle do 7 kalendářních dnů od posledního dne turnusu tábora, kterého se účastník účastnil, a to buď písemně nebo e-mailem na adresu pořadatele info@svazparkouru.cz.

Pořadatel je povinen reklamaci prošetřit a může rozhodnout o její oprávněnosti do 14 dnů, ve složitých případech do 30 dnů, od podání reklamace.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů objednatele a účastníka je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a údajů účastníka, které jsou nezbytné pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy s pořadatelem, a to včetně vyžadovaných údajů o zdravotní způsobilosti účastníka pro účast na pořadatelem organizovaném táboře. Nezvolí-li objednatel jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů pořadatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje a osobní údaje účastníka uvádět správně a pravdivě. Zpracováním osobních údajů může organizátor pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob nutných k zajištění poskytované služby (např. dopravce) nebudou osobní údaje pořadatelem bez předchozího souhlasu objednavatele předávány třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným

způsobem. Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. V případě, že by se objednatel/účastník domníval, že pořadatel nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života objednatele/účastníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 1. požádat pořadatele nebo zpracovatele o vysvětlení

 2. požadovat, aby provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav

Požádá-li objednatel/účastník o informaci o zpracování osobních údajů objednatele/účastníka, je mu provozovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí

informace. Objednatel/účastník uděluje souhlas k pořizování fotografií, audio a video záznamů účastníka během tábora a souhlasí s veřejnou prezentací těchto záznamů na webových stránkách pořadatele a s jejich použitím k propagačním účelům pořadatele. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

Vyplněním přihlášky bere zákonný zástupce účastníka na vědomí a souhlasí s těmito smluvními podmínkami. Zákonný zástupce účastníka stvrzuje přihláškou, že těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je respektuje.

Tyto smluvní podmínky jsou platné od 1. 1. 2021. Ruší a nahrazují dříve vydané podmínky v plném rozsahu.