VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÝ SVAZ PARKOURU, z.s.

Logo Český svaz parkouru

Český svaz parkouru, z.s. se sídlem v Praze 1 Nové Město
Revoluční 1082/8, PSČ 110 00 IČ: 018 71 633
info@svazparkouru.cz
www.svazparkouru.cz

Všeobecné obchodní podmínky parkourového kroužku

 1. Osobním doručením k rukám hlavního trenéra nebo odesláním vyplněné přihlášky na e-mail:info@svazparkouru.cz a následným zaplacením školného, se považuje dítě, člen kroužku, (dále jen „žák“) za přihlášené do kroužku. Pokud žák nebude řádně přihlášen na kroužek nebo nebude-li zaplaceno školné, může kroužek účast žáka odmítnout. V případě dodatečného přihlášení během běžícího kroužku se postupuje stejným způsobem.

 2. Zároveň se žák stává automaticky členem sportovního svazu Český svaz parkouru, z. s. se sídlem Praha 1 Nové Město, IČ: 01871633. Roční příspěvek za členství ve Svazu je zahrnut v ceně školného za parkourový kroužek. Více informací na www.svazparkouru.cz.

 3. Školné je splatné na účet 115-3890200277/0100, VS = rodné číslo žáka,do textu je pak nutné uvést jméno žáka. Cena základního školného při tréninku 2x týdně je stanovena na 2.500,- Kč za jedno pololetí školního roku. Cena sníženého školného při tréninku 1x týdně je stanovena na 1.500,- Kč za jedno pololetí školního roku. Pokud žák nastoupí v průběhu školního roku, je školné za kroužek vypočteno individuálně. Pokud trénink odpadne z důvodu školních prázdnin, státního svátku, či např. vyhlášením ředitelského volna, se nenahrazuje. Kroužek probíhá vždy od října do ledna jako první pololetí, od února do května jako druhé pololetí. V září a červnu jsou (nebo mohou být) přidávány mimořádné tréninky podle zájmu a možností; tyto však podléhají vyhlášení hlavního trenéra. V době hlavních školních prázdnin kroužek neprobíhá.Zaplacené školné se nevrací. Výjimečné případy podléhají individuálnímu posouzení. Na případně zrušené (odpadlé) hodiny, zejména z důvodu nemoci, technických či administrativních či jiných nenadálých překážek, dále pak z důvodu prázdnin, nevzniká nárok na jejich nahrazení. Hlavní trenér dle uvážení může některé hodiny nahradit formou mimořádně vyhlášených tréninků. Na tyto tréninky však není právní nárok.

 4. První ukázková hodina je zdarma. Odevzdáním přihlášky a zaplacením školného zároveň rodiče stvrzují, že jejich dítě (žák) je po fyzické a psychické stránce zdrávo a proběhla u něj veškerá očkování. Upozorňujeme, že v rámci tréninku bude žák vystaven poměrně vysoké sportovní zátěži, avšak vždy s ohledem na jeho věk a aktuální fyzickou kondici. To vše pod dohledem zkušeného trenéra. Dále upozorňujeme, že parkour je náročná pohybová aktivita, při které může docházet, navzdory dodržování maximálních bezpečnostních opatření, k drobným úrazům, odřeninám, modřinám, naraženinám apod. tak, jako je to u celé řady jiných sportů. V této souvislosti doporučujeme uzavřít pro žáka individuální úrazové pojištění.

 5. Upozorňujeme rodiče, že pokud žák není dostatečně samostatný, aby sám přicházel na/z kroužku, musí žáka vždy předat do rukou trenéra a stejně tak si ho následně vyzvednout. Toto opatření postihuje zejména situace, kdy kroužek odpadne či se v letní sezóně přesouvá jinam. Dítě musí být natolik samostatné, aby tuto situaci dokázalo vyhodnotit. Pokud ne, není možné ho posílat samotné na trénink.

 6. Zároveň rodiče, ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., dávají souhlas se zpracováním osobních údajů žáka a dále pak souhlas k pořizování fotografií a videí (žáka) z kroužku, popř. sportovních akcí, které budou sloužit k propagaci parkourového kroužku a zároveň budou k vidění na stránkách kroužku.

 7. Tréninky obvykle začínají začátkem října a trvají až do konce května. V zimních měsících jsou v tělocvičně, od dubna (podle počasí) pak můžou probíhat i venku. Po náboru budou žáci rozděleni podle věku a výkonnosti a poté zařazeni na jednotlivé tréninky v rámci kalendářního týdne. Jedenkrát za pololetí bude pro rodiče připravena ukázková hodina, na které mohou rodiče posoudit, jak roste zdatnost a obratnost žáků.

 8. Součástí tréninku jsou i plánované (nepovinné) akce sportovních jednodenních víkendových výletů, zpravidla mimo město. Jedná se o tzv. jamy nebo workshopy. Tyto akce se platí zvlášť, kdy náklady představují především úhrady za jízdné, stravné či za vstupy do vybraných sportovních zařízení.

 9. Povinnosti žáka:

  1. Žák se řídí výhradně pokyny trenéra, který za něj přebírá odpovědnost v čase tréninku.

  2. Žák přichází na trénink 15 minut předem, aby se mohl řádně připravit.

  3. Vstup do tělocvičny je povolen pouze v obuvi se světlou podrážkou či speciální sálové obuvi. Dále pak žák musí mít dlouhé kalhoty, resp. tepláky, které jej ochrání před případnými oděrky. Pro pobyty venku pak musí mít žák dobrou sportovní obuv a být oblečen přiměřeně k počasí.

  4. Při tréninku nesmí nosit žádné řetízky, šperky a ozdoby, které by mohly ohrozit jeho zdraví či zdraví ostatních žáků.

  5. Žák se při cvičení chová tak, aby neohrozil své zdraví ani zdraví spolužáků. Žák dbá své bezpečnosti. Bez souhlasu trenéra nesmí opustit tělocvičnu. Veškerá cvičení provádí pouze dle pokynů a příkazů trenéra.

  6. Žák zachází šetrně s tělovýchovným nářadím a zařízením tělocvičny. Pokud zjistí závadu, která by mohla ohrozit bezpečnost jeho či ostatních žáků, oznámí ji neprodleně trenérovi. Žák nesmí používat žádné nářadí a vybavení tělocvičny a manipulovat s ním bez pokynu trenéra.

  7. Při trénincích žák také dbá pravidel slušného chování a dodržování fair play.

  8. Převlékání do sportovního úboru se provádí výhradně v určené šatně. Trenér neručí za odložené cennosti (např. peníze, šperky, hodinky, mobilní telefony atd.).

 10. V případě nedodržování kázně, nedbaní pokynů a příkazů trenéra, zvláště jedná-li se o nevhodné nebo dokonce hrubé jednání, může trenér vyloučit žáka z tréninkové lekce. V případě opakované nekázně, ve výjimečných případech, může být žák vyloučen z kroužku, a to bez náhrady.

 11. Podepsáním této přihlášky zároveň rodiče vyjadřují souhlas se zpracováním osobních údajů (žáka) dle zákona dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Tyto smluvní podmínky jsou platné od 1. 1. 2021. Ruší a nahrazují dříve vydané podmínky v plném rozsahu.